Speerpunten Gemeentebelangen Tynaarlo 2022-2026
 

Ons Motto: Eerlijk, beter en samen.

Dit motto heeft te maken met hoe veel mensen de (gemeente)politiek ervaren. Met name de landelijke politiek, en vaak ook lokaal, maakt men zich nogal eens schuldig aan veel beloven en weinig doen. Ze beloven alles beter te maken samen met de inwoners. In de praktijk valt dat soms weleens tegen. Men moet zich daarbij realiseren dat in de politiek bijna alles een compromis is. Om iets te bereiken moet je afspraken maken met andere partijen en dan lever je soms een speerpunt van je eigen standpunt in. Zo werkt de democratie. We willen daarin EERLIJK zijn en onze kiezers duidelijk maken hoe een compromis tot stand is gekomen. We gaan ervan uit dat alles wat tot nu toe is gebeurd niet slecht was maar dat sommige dingen BETER kunnen. En omdat we in de gemeenteraad veel moeten samenwerken met andere partijen moeten we het SAMEN gaan doen. SAMEN met de burger en SAMEN met andere belanghebbenden.


10 kansen voor Tynaarlo

Onze speerpunten hebben voor u uiteengezet in de vorm van '10 kansen voor Tynaarlo'.
Hiermee geven we in het kort weer wat Gemeentebelangen Tynaarlo u te bieden heeft de komende raadsperiode.

Hoewel Gemeentebelangen Tynaarlo al 75 jaar van oorsprong een Eelder partij is kunt u in ons programma lezen dat de zaken die wij van belang vinden, de hele gemeente betreffen.

Problemen benoemen en aanpakken in samenwerking met alle belanghebbenden.

We willen een gemeente die zich positief opstelt bij de aanpak van een probleem. Uitgaat van wat wel kan en daarbij alle partijen betrekt die met het onderwerp te maken hebben. En daar vervolgens op een heldere manier over communiceert.

Uitgebreider:
De gemeente wordt geacht problemen die door burgers worden ervaren en tot de verantwoordelijkheid van de gemeente behoren op te lossen. Dat lijkt simpeler dan het is. Ten eerste moet je vaststellen of een ervaren probleem ook een probleem is. Soms is het namelijk zo dat slechts een enkeling zich stoort aan iets dat in de ogen van de meerderheid helemaal geen probleem is. Daarnaast moet je vaststellen of een probleem door de gemeente moet worden opgelost. Soms zijn er ook hele praktische oplossingen mogelijk die door burgers zelf kunnen worden gevonden. Als iets een probleem is en op het bordje van de gemeente ligt moet het goed worden onderzocht met behulp van alle betrokkenen. Komen die samen tot een oplossing dan gaat dat voorstel naar de gemeenteraad. Je zult zien dat het dan niet meer moeilijk is om tot een goede beslissing te komen. Komen de belanghebbenden er niet uit en blijven er tegengestelde standpunten bestaan dan is het aan de gemeenteraad om te bepalen wat het algemeen belang is. Het is daarbij belangrijk om een tijdslimiet te hanteren want anders blijft de discussie maar doorzeuren. De voorbereiding van het oplossen van problemen of het maken van beleid is dus heel belangrijk.

Visie voor woningbouw ontwikkelen gebaseerd op onderzoek naar behoefte.

We willen een gemeente die een heldere visie ontwikkelt over woningbouw. Een visie waarin staat wat voor gemeente we willen zijn op het gebied van woningbouw. Met voldoende woningen voor haar inwoners. Gebruikmakend van meer dan alleen de traditionele vormen van woningbouw. Knarrenhof, eenpersoonshuishoudens, woningdelen, kangoeroe woningen zijn ook mogelijkheden.

Uitgebreider:
Dit punt grijpt voor deel terug op het eerste punt. Er bestaat in onze gemeente een grote behoefte aan betaalbare woonruimte. Maar voordat er gelijk een schop de grond in gaat, is het van belang om een aantal zaken duidelijk te maken. Er zal een visie moeten zijn om te bepalen welke woningen er moeten komen. Daarbij zijn vragen aan de orde zoals: wat voor gemeente willen we zijn? Een agrarische gemeente? Een forenzen gemeente? Een toeristische gemeente? Wat is er verder mogelijk aan alternatieven voor de traditionele woningbouw? Knarrenhof, woning splitsen, kangoeroe woningen enz. Kortom als de gemeente heeft vastgesteld wat er mogelijk is, kan gericht het probleem woningbouw aangepakt worden. Voor de goede orde daar waar het probleem en de elementen duidelijk zijn, kan wel snel gehandeld worden.

We willen een gemeente waar jongeren zich thuis voelen en voldoende ontwikkelingskansen hebben.

We willen een gemeente waar jongeren zich thuis voelen en voldoende ontwikkelingskansen hebben op het gebied van onderwijs, cultuur, wonen, sport en vrije tijd. Ook een gemeente waar adequate hulp wordt geboden als iets de ontwikkelingskansen van de jeugd in de weg staat.

Uitgebreider:
De verantwoordelijkheid van de gemeente voor de jeugd laat zich grofweg opsplitsen in twee groepen. De grootste groep (85%) is de groep die zonder veel problemen volwassen wordt. De gemeentelijke opdracht daarvoor is om te zorgen voor goede scholen, sportvoorzieningen, culturele mogelijkheden, veilige wegen enz. Vanuit de wet op jeugdhulpverlening moet de gemeente zorg dragen voor adequate zorg. Dat is de tweede groep (15%). Het is van belang dat die zorg zo kort mogelijk duurt, zo dicht mogelijk bij huis is en zo licht mogelijk is. De gemeente heeft daarin de regie. Daarnaast is het van belang dat de jeugd op een voor de jeugd toegankelijke manier kan aangeven waar zij behoefte aan hebben. Meer inspelen om te communiceren via de digitale wereld is een suggestie.

Wij willen een gemeente waar ouderen de kans hebben om gelukkig ouder te worden o.a. door goed openbaar vervoer en gemakkelijke en betaalbare zorg.

We willen ook een gemeente zijn waar ouderen de kans hebben om gelukkig oud(er) te worden. De gemeente draagt zorg voor de zaken die daarvoor nodig zijn. Ontmoetingsplekken in de centra van de dorpen, goed openbaar vervoer, gemakkelijk bereikbare en betaalbare zorg indien dat nodig is.

Uitgebreider:
Mede omdat de gemeente Tynaarlo geen specifieke ouderenpartij kent wil Gemeentebelangen Tynaarlo daarom met name aandacht schenken aan deze vaak vergeten groep. Natuurlijk moet de zorg op een goede en efficiënte manier worden aangeboden aan hen die daar behoefte aan hebben. Net zo goed moet een goed openbaar vervoer beschikbaar zijn om makkelijk andere locaties te bereiken. Maar we moeten ook de groep die zich nog goed kan redden niet vergeten. Voor hen is het belangrijk dat er veel mogelijkheden voor sociaal contact zijn. Eenzaamheid is een veel gehoorde klacht. Sportfaciliteiten voor ouderen bijvoorbeeld. Zeker de life time sporten. Het is vaak mogelijk om met een kleine aanpassing ook ouderen te laten sporten. Dat geeft gezonde beweging maar vooral mogelijkheden voor sociaal contact. Hetzelfde geldt voor culturele activiteiten of zaken waarmee je de hersenen in beweging houdt. We laten ons hierbij leiden door ouderenbelangenorganisaties zoals de ANBO. Daarnaast is het van belang dat er een goed woningaanbod voor ouderen is want dat bevordert de doorstroming en is daardoor weer van belang voor jongeren.

We storen ons aan trage beslissingstrajecten en de afwezigheid van communicatie daarover.

Veel inwoners storen zich aan trage beslissingstrajecten in de centra Van Eelde en Zuidlaren. Het duurt jaren voordat plannen gerealiseerd kunnen worden. Wij vinden dat we in samenwerking met alle belanghebbenden deze zaken nu daadkrachtig moeten aanpakken. Ook hier geldt dat de gemeente af moet van haar afwachtende houding en in samenspraak visie moet ontwikkelen. Het moet ook duidelijk zijn dat “inspreken” geen recht op uitvoering geeft.

Uitgebreider:
Op diverse plaatsen in de gemeente zijn situaties aan te wijzen waar de gemeente en belanghebbenden al heel lang bezig zijn om oplossingen te creëren. We noemen de centra in Zuidlaren en Eelde en verschillende verkeersprojecten. Maar de bevolking stoort zich ook aan hoe delen van het ambtelijk apparaat communiceert met de bevolking. Dit heeft alles met de heersende cultuur te maken waarbij de bevolking de indruk heeft dat er niet wordt meegedacht met oplossingen maar alleen regels worden toegepast. Gemeentebelangen is een voorstander van een veranderingstraject waarbij het ambtelijk apparaat is betrokken en met name de heersende cultuur onder de aandacht komt. Oplossingsgericht meedenken vereist een andere houding dan een koude toepassing van de regels. Voor het overige: een open houding naar de hele bevolking is belangrijk en maak soms onbegrijpelijke taal begrijpelijk. Communiceer langs zoveel mogelijk kanalen. De gemeente is er voor de burgers en niet andersom.

Dat betekent overigens niet dat alles wordt verwezenlijkt dat wordt ingebracht in een discussie. Ook hier werkt de democratie.

Wij willen graag dat de gemeente meedenkt bij het faciliteren van  culturele evenementen, met subsidie, een open houding en soms een beetje oprekken van de regels.

De inwoners van Tynaarlo hechten aan verschillende vormen van cultuur. Bijvoorbeeld zowel het cultureel erfgoed als historische gebouwen. Gemeentebelangen is een groot voorstander van, dat de gemeente meedenkt bij initiatieven op dit gebied en het in stand houden van het huidige culturele aanbod.

Het corso van Eelde bijvoorbeeld mag zich tegenwoordig wereld erfgoed noemen.

Het meedenken moet wat ons betreft bestaan uit het faciliteren van culturele evenementen, met subsidie, een open houding en soms een beetje oprekken van de bestaande regels

Uitgebreider:
Vaststaat dat een aantal grote evenementen zoals De Zuidlaarder Markt of het Eelder bloemencorso enz. door de inwoners belangrijk wordt gevonden. Gemeentebelangen Tynaarlo onderschrijft dat belang en is van mening dat de opstelling van de gemeente in het verlengde van de organisatie moet liggen omdat hier ook sprake is van een algemeen belang. De eerder besproken houding van het ambtelijk apparaat moet ook hier gelden. Is het gevraagde redelijk en in het algemeen belang dan kunnen de vaste regels wel wat worden bijgebogen in het belang van de organisatie van het evenement.

Wij willen ons hard maken voor een gelijkwaardig voorzieningenniveau waarbij de eigenheid en de dorpssfeer niet verloren gaat.

Gemeentebelangen Tynaarlo wil zich hard maken voor een gelijkwaardig voorzieningenniveau voor elke kern afgemeten aan de omvang en inwoners van die kern. Cruciaal daarbij is dat er in elke kern een ruimte beschikbaar is waar de inwoners bij elkaar kunnen komen voor sociale contacten. Op die manier gaat de eigenheid en de dorpssfeer niet verloren. Wat Gemeentebelangen betreft moet de agrarische ontwikkeling samengaan met verstandig natuurbeheer.

Uitgebreider:
Er moet een evenwichtige verdeling zijn van voorzieningen over alle dorpen en gemeenschappen. Het inwoneraantal is hierbij leidend. Het algemeen belang wordt in onze visie het best gediend met voorzieningen waarbij het mogelijk is bij elkaar te komen voor het sociale contact en die zaken die van een dorp een gemeenschap maken. Het gaat dan om activiteiten en/of gebouwen voor de verschillende leeftijdsgroepen. Voor zover deze zaken er nog niet zijn moeten ze in samenhang met de bevolking tot stand komen.

We staan open voor ontwikkeling en verbetering van het vliegveld GAE.

Gemeentebelangen wil graag als gemeente meedoen aan de discussie over het vliegveld. Dus met inbegrip van haar haar nederige positie. We denken dan vooral aan duurzame ontwikkelingen. Mocht het vliegveld worden opgeheven dan pleit Gemeentebelangen voor een brede maatschappelijke discussie over de invulling van het terrein.

Uitgebreider:
De discussie over het vliegveld is niet eenvoudig. Er zijn veel partijen die bij de onderhandelingen zijn betrokken. Ondanks dat met name de bevolking van Eelde erg trots is “haar” vliegveld is de invloed van de gemeente Tynaarlo beperkt. Gemeentebelangen Tynaarlo zal actief deelnemen aan de discussie over de toekomst van het vliegveld en staat open voor alle ontwikkelingen (m.n. duurzame) en/of verbeteringen.

Wij willen het klompenmuseum, VVV, bibliotheek en inloopruimte gecentreerd op een toegankelijk plek in Eelde-Paterswolde.

Gemeentebelangen vindt dat het Klompenmuseum een plek moet krijgen bij de inrichting van het centrum van Eelde. Wellicht gebruikmakend van grondruil.   Een plek waar Eelde, gemeenschap kan zijn, samen met de bibliotheek, VVV en een inloopruimte.

Uitgebreider:
Met dit speerpunt neemt Gemeentebelangen Tynaarlo een standpunt in bij de discussie over de visieontwikkeling van het centrum in Eelde. De invulling van het centrum van Eelde is een doorn in het oog van menig Eeldenaar. In eerder speerpunten is al aangegeven hoe Gemeentebelangen Tynaarlo denkt over een oplossing voor dit probleem. Een oplossing op korte termijn lijkt niet waarschijnlijk. Daarom is er volgens Gemeentebelangen Tynaarlo nog wel ruimte voor haar inbreng van een gemeenschapsruimte in het centrum van Eelde.

Gemeentebelangen staat voor een duurzame ontwikkeling die tot stand komt in samenwerking met de agrarische sector.

Indien we de wereld leefbaar willen houden is duurzaamheid een onderwerp dat niet onbesproken kan blijven. Gemeentebelangen Tynaarlo is voorstander om die discussie samen met de agrarische sector op te nemen.

Uitgebreider:
Dagelijks worden we over de voortgang van de landelijke discussie geïnformeerd. Dat een fors deel van die discussie bij de agrarische sector wordt neergelegd is ook duidelijk. Voor zover de duurzame ontwikkeling op het bordje van de gemeente ligt is gemeentebelangen Tynaarlo voorstander om die discussie samen met de agrarische sector op te nemen. Het algemeen belang is daarbij de leidraad.


We hebben geprobeerd een overzicht te maken van 10 kansen voor de gemeente Tynaarlo. Die 10 punten zijn allemaal in het belang van de inwoners van Tynaarlo, zonder partijpolitieke opdrachten, dus voor u.

Stem daarom 14, 15 en 16 maart 2022 op Gemeentebelangen Tynaarlo.